cloud

Zapisy

Img

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PRZEDSZKOLA

Przedszkole
Wybierz przedszkole
1. Dane osobowe dziecka:
Dane dziecka
Imię / imiona
Nazwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr domu/ mieszkania
2. Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych
Matka / opiekun prawnyOjciec / opiekun prawny
Imię
Nazwisko
Telefon
Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych
Matka / opiekun prawnyOjciec / opiekun prawny
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica i nr. domu / mieszkania
Informacje o miejscu pracy (studiów, nauki w trybie dziennym)
Matka / opiekun prawnyOjciec / opiekun prawny
Nazwa zakładu pracy (uczelni, szkoły)
Adres zakładu pracy (uczelni, szkoły)
Telefon do zakładu (uczelni ,szkoły)
3. Inne uwagi
Uwagi o dziecku lub rodzinie (schorzenia, alergie, deficyty rozwojowe, leki przyjmowane na stałe
4. Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych
Oświadczam, ze podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuje do wiadomości, że dyrektor przedszkola może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w Formularzu Rekrutacyjnym.
Data
Imię i nazwisko osoby skłądającej wniosek

Niepubliczne przedszkole w Rzeszowie

Opłata miesięczna już z wyżywieniem 500zł.

Zapisy trwają cały rok!